Ofta förekommande frågor

Du kan hitta svar på frågor, hur man väljer rätt smörjmedel och hur man använder dem på rätt sätt.

Vad påverkar smörjmedelsförbrukningen?

Förutom motorns skick påverkas smörjmedelsförbrukningen av den använda oljans viskositet, basoljans avdunstningsegenskaper, oljetankens fyllnadsnivå och körstilen. Tunnare olja avdunstar vanligtvis mer än tjockare olja. Därför är det viktigt att välja en syntetisk olja med hög basoljekvalitet då avdunstningen på dessa är avsevärt lägre än mineraloljor. Dessutom kommer tunnare oljor lättare genom springor in i förbränningskammaren och genom eventuella läckande tätningar. Körstilen har nog störst inverkan på oljeförbrukningen. Att köra på full gas under lång tid med frekventa motorbromsningar ökar oljeförbrukningen mest. I det här fallet värms oljan upp och blir tunnare. Och undertrycket från motorbromsningen drar mycket av den tunna oljan in i förbränningskammaren genom spalten i kolven och cylindern.

Kan Neste bromsvätska blandas med andra bromsvätskor?

Neste bromsvätska överträffar DOT 5.1-kraven. Det finns olika typer av bromsvätskor: DOT 5.1, DOT 5, DOT 4, DOT 3 och DOT 2. Det viktigaste som skiljer de olika kvaliteterna av DOT-bromsvätskor åt är deras kokpunkter eller temperaturer.
DOT 4, DOT 3, DOT 2 och DOT 5.1 kan blandas utan att minska prestandan eller skada bromssystemet eftersom de är glykolbaserade. DOT 5 bromsvätskor är silikonvätskor. DOT 5 kan ersätta DOT 3 och DOT 4, men den får inte blandas med andra DOT bromsvätskor.

Vad betyder växellådsoljeklassificeringarna API GL-4 och GL-5?

API-klassificering för växellådsoljor definierar oljans anti-wear egenskaper och speciellt EP tryckegenskaperna vid extremt höga tryck. Ju högre siffra, desto större mängd EP tillsatsämnen i växellådsoljan. Oljor med högsta GL-5-klassen används vanligtvis i bakaxeln på bakhjulsdrivna bilar där det behövs stora mängder EP tillsatsämnen. API GL-5 växellådsoljor innehåller två gånger högre mängd EP-tillsatsämnen,  jämfört med API GL-4 växellådsoljor. Api GL-4 växellådsoljor används vanligtvis i transmissioner av framhjulsdrivna bilar. API-klassen måste väljas enligt biltillverkarens instruktioner. Användning av växellådsoljor med en klassificering som är lägre än rekommenderat kan förorsaka snabbt slitage på delar. Å andra sidan kan användning av högre klassificering än rekommenderat förorsaka dålig synkronisering i manuella växellådor.

Kan dieselmotorolja användas i en bensinmotor?

Ja, den kan användas om oljan även uppfyller API- och ACEA-klasserna som krävs för bensinmotorer eller biltillverkarens kvalitetskrav. Kontrollera klassificeringskravet i fordonets bruksanvisning. Nuvarande syntetiska motoroljor för personbilar är i allmänhet lämpliga för både bensin- och dieselmotorer, såväl som turboladdade motorer. Dieselmotoroljor avsedda för tunga fordon och arbetsmaskiner är inte lämpliga, åtminstone för nyare bensinmotorbilar.

Kan bensin- och dieselmotoroljor blandas ihop?

Motoroljor gjorda för samma applikation och som uppfyller samma kvalitetsklassificeringar, som Neste Pro och Neste Turbo NEX, kan blandas ihop, oavsett om de är enkel- eller flergradiga. Däremot rekommenderas inte att blanda oljor avsedda för olika applikationer, till exempel diesel- och bensinmotorer. Det bästa sättet att säkerställa att smörjmedlet behåller sin prestanda är dock att använda samma olja under hela oljebytesintervallet.

Varför är ett oljebyte viktigt?

Under driften av fordonet försämras oljans egenskaper gradvis, förlorar sin prestanda och mängden föroreningar ökar. Ett tillräckligt frekvent oljebyte tar bort föroreningar från motorn och ersätter den med ny färsk olja med god prestanda. Tillsatsämnena i motoroljan  bl a rengör motorn och ger korrosionsskydd, vilket minskar slitaget och förlänger motorns livslängd. Dessutom håller den högpresterande oljan både motorn och katalysatorn i gott skick. Detta resulterar i renare avgasutsläpp och lägre bränsleförbrukning.

Hur ofta ska motoroljan bytas?

Oljan ska alltid bytas senast efter den körsträcka som anges av biltillverkaren. Vinterkörning, korta körsträckor, dammiga förhållanden etc. kräver ännu kortare bytesintervall. Att byta olja tillräckligt ofta är det billigaste sättet att förlänga motorns livslängd.

Har vissa oljor en tendens att ha högre oljeförbrukning?

Förbrukningen av tunn olja är högre än tjock olja. Vissa undantag utgör t.ex. byte från en oljekvalitet till en annan och högre förbrukning kan uppstå under det första bytesintervallet. Även en ny motor som inte har körts drar ofta mer olja än normalt. Att lite olja förbrukas är normalt, motorn får dock tillräckligt med smörjning när den rekommenderade mängden olja fylls på i oljetanken.

Vad betyder motoroljeklassificeringarna SAE, API och ACEA?

SAE-klassificeringen anger oljans viskositet, dvs flytbarhet. Ju lägre klassificationsnummer, desto tunnare olja. API- och ACEA-klassificeringarna definierar oljans lämplighet för olika motorer såsom bensin- och dieselmotorer. Klassificeringarna avgör också om den tilltänkta motorn är till exempel turboladdad eller en förgasarmotor. Klassificeringarna förklaras i API och ACEA organisationens officiella webbsida.

Var kan jag få mer information om smörjmedel?

Nestes produkttekniska information hjälper dig med smörjmedelsrelaterade frågor. 
https://lub.neste.com/for-client/where-to-buy.

Varför är det viktigt att använda motoroljor av hög kvalitet?

Motoroljor av hög kvalitet är en bra investering: att välja rätt smörjmedel kan innebära besparingar på tusentals euro i underhålls- och driftskostnader. I nordiska förhållanden utsätts fordonet för hård påfrestning under driften. Smörjoljan är motorns första skydd mot slitage. Motoroljan fungerar i motorn på flera sätt: smörjer, tätar, kyler och binder smuts.
Nestes sortiment omfattar ett brett urval av oljor med olika SAE-klassificeringar. Marknaden driver dock mot fler oljor med låg viskositet på grund av skärpta utsläppskrav. På grund av detta går flera kunder som använder tunga fordon mot motoroljor med lägre viskositet. Användningen av sådana tunnare motoroljor underlättar bland annat kallstarten av fordonet och minskar bränsleförbrukningen.
Nestes sortiment omfattar ett brett urval av olika SAE-klassoljor, även om flera företag som använder tung utrustning går mot tunnare motoroljor.

Hur väljer jag rätt smörjmedel för min utrustning?

Att välja rätt smörjolja bör göras noggrant. Nestes Smörjmedelsrekommendation hjälper dig att hitta de bästa smörjmedlen från mer än 200 bilmärken och mer än 
12 500 olika typer av fordonsapplikationer. Recommendationstjänsten tillhandahåller även fordonsspecifik serviceinformation. Recommendationstjänsten hittar du via denna länk: https://neste.lubricantadvisor.com/sv

Vad kan skärpningen av utsläppskraven innebära för mitt företag?

Lastbilar och bussar står för ungefär en fjärdedel av vägtrafikens koldioxidutsläpp i EU, vilket motsvarar i genomsnitt 6 % av EU:s totala utsläpp. I de EU-omfattande koldioxid- och utsläppsnormerna för tunga fordon som godkändes 2019 sattes mål för bland annat att minska de genomsnittliga utsläppen av nya lastbilar 2025 och 2030.
Från 2025 måste tillverkare uppfylla de genomsnittliga CO2-utsläppsmålen för sina nya lastbilar registrerade under ett givet kalenderår:
- Från 2025: 15 % reduktion
- Från 2030: 30 % reduktion
Koldioxidutsläppsnormerna omfattar tunga lastbilar, som står för 65-70 % av alla tunga fordons koldioxidutsläpp.
Alla lösningar behövs för att minska på utsläppen. Med Neste MY förnybar diesel avsedd för vägtrafik kan kunden omedelbart minska sina egna utsläpp, upp till 90 %, jämfört med fossil diesel. Utöver det är användandet av rätt smörjmedel också viktigt: Nestes förnyade dieselmotoroljor har till exempel längre bytesintervall än tidigare, vilket sparar på förbrukningen av råvaror.